By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Algemene voorwaarden

[Downloaden]

Artikel 1:     Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten, zoals het vervaardigen/ontwikkelen van maatwerk software of websites van Muismat Technical Services V.O.F., gevestigd te Houten, hierna te noemen “Muismat”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Muismat, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Muismat en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die Muismat en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 8. Onder “zaken” wordt in ieder geval verstaan: de door Muismat te leveren hardware en/of standaard- en maatwerksoftware (waaronder databases) met bijbehorende onderdelen en documenten.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2:     Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Muismat mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Muismat niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Muismat de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de documenten en ontwikkelde/te leveren zaken, voorbeelden van ontwikkelde websites, opgaven van (technische) specificaties, functionaliteiten, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Muismat zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Muismat en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Muismat worden geretourneerd.
 7. Muismat mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3:     Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten, dubbele leveringen

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Muismat heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Muismat schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Muismat is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  4. na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Muismat - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
 3. Indien de wederpartij er voor kiest een mondelinge/telefonische bestelling of opdracht naderhand nog schriftelijk te bevestigen, vermeldt hij duidelijk dat dit slechts een schriftelijke bevestiging betreft en op welke bestelling/opdracht de bevestiging ziet. Bij gebreke hiervan zijn alle hieruit voor Muismat voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de wederpartij. Eventuele dubbel geleverde zaken retourneert de wederpartij direct voor eigen rekening en risico aan Muismat. Het risico van deze zaken gaat pas weer op Muismat over op het moment dat zij de zaken retour ontvangen heeft.
 4. Indien de wederpartij de verpakking/verzegeling van dubbel geleverde zaken verbreekt, is hij aansprakelijk voor alle schade die Muismat of derden hierdoor lijden, tenzij hij aantoont dat de verbreking/beschadiging van de verpakking/verzegeling niet door zijn doen/nalaten is ontstaan. Dit geldt ook indien de dubbele levering door toedoen van Muismat heeft plaatsgevonden.
 5. Wijzigingen in een al verstrekte bestelling of opdracht, maakt de wederpartij schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan Muismat.

Artikel 4:     Overdracht rechten en verplichtingen

Muismat mag haar uit de voortvloeiende rechten en/of verplichtingen aan een derde overdragen. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag de wederpartij zijn rechten en verplichtingen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muismat aan een derde overdragen.

Artikel 5:     Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen voor werkzaamheden/dienstverlening een vaste (al dan niet periodieke) vergoeding zijn overeengekomen, berekent Muismat haar vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Muismat bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden/dienstverlening op verzoek van de wederpartij plaatsvinden/plaatsvindt buiten de normale werkdagen, mag Muismat een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. Muismat mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Muismat en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten of diensten te leveren tegen de overeengekomen vergoeding
 5. Tenzij anders vermeld wordt of partijen anders overeenkomen, zijn de in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verpakkingskosten, transport- en verzendkosten (zoals in- en uitvoerrechten, accijnzen en alle overige heffingen/belastingen opgelegd of geheven in verband met de levering van of het transport van de zaken), administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 6.  
  1. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Muismat (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen en valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen, mag Muismat de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
  2. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Muismat kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Muismat er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.
 7. Bij duurovereenkomsten mag Muismat jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. Muismat informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

Artikel 6:     Inschakeling derden

Muismat mag leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 7:     Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Muismat gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan Muismat verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. hij/zijn medewerkers en/of de door hem ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn de voor de uitvoering noodzakelijke/de door Muismat gevraagde medewerking verlenen;
  4. de geleverde zaken conform de door Muismat verstrekte/gegeven (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden en adequaat beveiligd worden;
  5. - indien dit noodzakelijk is voor de overeengekomen werkzaamheden - Muismat tijdig de beschikking/toegang heeft tot apparatuur e.d. van de wederpartij waarop deze werkzaamheden betrekking hebben;
  6. Muismat op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgt tot de werklocatie indien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
  7. Muismat op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij;
  8. indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar onderdelen, materialen, eigendommen van Muismat e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  9. op de werklocatie kosteloos de door Muismat in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Muismat voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de onderdelen, materialen, eigendommen e.d. die Muismat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Muismat de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt - en Muismat niet direct nakoming verlangt -, tast dit niet het recht van Muismat aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 8:     Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen houden alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen geheim. Zij verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iedere partij neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Muismat mag te allen tijde publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en dienstverlening en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. - mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft - en deze methodes, werkwijzen e.d. hergebruiken.

Artikel 9:     Risico van opslag informatie

 1. Muismat bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze op. Muismat neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.
 2. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, verwerkt Muismat de informatie conform deze wet en meldt hij eventuele datalekken en inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze wet.
 3. Op het moment dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is, neemt Muismat bij de gegevensverwerking de bepalingen van deze verordening in acht.
 4. Muismat is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van de informatie - al dan niet door cybercriminaliteit -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Muismat of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij zorgt er voor dat hij altijd het origineel of een kopie/back-up bewaart van de aan Muismat verstrekte informatie, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 10: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Muismat spant zich in de overeengekomen werkzaamheden, diensten en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Overeengekomen termijnen zijn echter nooit fatale termijnen. Indien Muismat haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Muismat de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 3. Muismat mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
 4. Het risico voor de te leveren hardware of standaard software gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop deze zaken het pand van Muismat verlaten of Muismat aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 5. Verzending of transport van deze zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Muismat te bepalen wijze. Muismat is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop voornoemde zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Muismat voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Muismat deze zaken/de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Muismat dan binnen 7 werkdagen in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Muismat mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Muismat en/of het recht van Muismat alsnog nakoming te vorderen niet aan. 

Artikel 11: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden, diensten of zaken wordt vertraagd doordat:
  1. Muismat niet (tijdig) alle noodzakelijke informatie/medewerking van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. Muismat niet (tijdig) de beschikking/toegang heeft tot apparatuur e.d. van de wederpartij waaraan overeengekomen werkzaamheden moeten plaatsvinden;
  3. Muismat niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  4. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen
   heeft Muismat recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Muismat de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 3. Muismat informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening;
  2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Muismat eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Muismat in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden, leveringen en dienstverlening.
 4. Meer- en minder werk moet schriftelijk tussen Muismat en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Muismat mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
 5. Wanneer Muismat op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden verricht/andere prestaties levert, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), vergoedt de wederpartij deze werkzaamheden/prestaties volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Muismat. Muismat is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden/prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De wederpartij aanvaardt dat door voornoemde werkzaamheden/diensten het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing/levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 6. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat/iedere conceptversie die Muismat aan hem voorlegt/beschikbaar stelt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Muismat kenbaar. Indien nodig, past Muismat het concept aan en legt dit/deze nogmaals ter goedkeuring voor. Muismat kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie van het document per pagina voor akkoord parafeert of hij een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde/ontwikkelde documenten, software en websites pas gebruiken na voornoemd akkoord.
 7. Indien Muismat al goedgekeurde documenten, websites of software moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Muismat de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 12: Ontwikkelen van websites

 1. De wederpartij stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door Muismat gewenste vorm aan haar ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat Muismat op verzoek van de wederpartij op de website plaatst.
 2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van Muismat wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verkrijgt de wederpartij een volledige, niet-overdraagbare, licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 4. Muismat behoudt de copyrights op de losse elementen wat betreft haar eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d. en mag haar naam op de daarvoor overeengekomen wijze op de website plaatsen.
 5. De wederpartij mag voor het dagelijks gebruik van de website - binnen de schriftelijk overeengekomen grenzen - wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en boomstructuren.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muismat, mag de wederpartij geen variant of afgeleide van het ontwerp van de website (laten) maken of (elementen van) dat ontwerp buiten de website/de tussen partijen gemaakte afspraken toepassen of gebruiken.
 7. Indien Muismat adviseert om een bepaalde provider/andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is zij niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze provider/dienstverlener.

Artikel 13: Ontwikkelen van maatwerk software

 1. De wederpartij stelt alle voor de ontwikkeling benodigde informatie tijdig en in de door Muismat gewenste vorm aan haar ter beschikking. De aangeleverde bestanden, gegevensdragers, bestaande software e.d. moeten voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. Partijen leggen de functionaliteiten, eigenschappen, kenmerken e.d. van de te ontwikkelen software schriftelijk vast. De omvang van de verplichtingen van Muismat wordt uitsluitend bepaald door wat partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ontwikkelde software bij de wederpartij en kan hij zonder beperkingen gebruik maken van de definitieve versie, zodra hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Muismat heeft voldaan.

Artikel 14: Oplevering en acceptatie van ontwikkelde websites/software

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de website/software gebruiksklaar is, informeert Muismat de wederpartij hierover.
 2. De website/software is conform de overeenkomst opgeleverd op het moment dat de wederpartij de werking van de website/software en de hiervoor overeengekomen specificaties, eigenschappen, functionaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en de opleverstaat/akkoordverklaring voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De website/software wordt geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij binnen een tussen partijen overeengekomen testperiode niet heeft gereclameerd bij Muismat;
  2. - bij gebreke van een testperiode - de wederpartij binnen een periode van 2 weken na de in het eerste lid bedoelde mededeling niet heeft gereclameerd bij Muismat
 4. Indien de wederpartij binnen/bij een overeengekomen testperiode of acceptatietest gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. constateert, meldt hij deze schriftelijk en gedetailleerd aan Muismat. Muismat herstelt de geconstateerde gebreken, fouten, onvolkomenheden e.d. binnen een redelijke termijn na melding. De herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van Muismat, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of andere niet aan Muismat toe te rekenen oorzaken. Tenzij partijen anders overeenkomen, is herstel van eventueel verloren gegane gegevens voor rekening van de wederpartij.
 5. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden of de wederpartij zelf, welke werkzaamheden van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de website/software, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring.
 6. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst aan de website/software, wordt dit aangemerkt als meerwerk. Muismat mag de hieruit voortvloeiende kosten en de hieraan bestede tijd afzonderlijk bij de wederpartij in rekening brengen.
 7. Indien de wederpartij na de oplevering of herstelperiode nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

Artikel 15: Standaard software

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde standaard software (standaardpakket) berusten bij Muismat of de oorspronkelijke maker. De wederpartij verwijdert geen aanduidingen van auteursrecht, merkenrecht e.d. en zorgt te allen tijde voor een correcte vermelding van de afkomst van deze software, zoals voorgeschreven door Muismat/de maker. Muismat verleent aan de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van deze software.
 2. De standaard software mag door de wederpartij alleen worden gebruikt op het overeengekomen aantal verwerkingseenheden. Bij storingen mag de wederpartij de software - tijdelijk - op een andere verwerkingseenheid gebruiken.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag de wederpartij alleen een kopie van de standaard software maken voor bewarings- of archiveringsdoeleinden. De wederpartij voorziet deze kopie van dezelfde aanduidingen e.d. als de originele versie.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muismat, is het de wederpartij verboden het gebruiksrecht op de software over te dragen aan derden, de software te verkopen of verhuren of derden anderszins de mogelijkheid te bieden deze te gebruiken, de software in zekerheid over te dragen, te kopiëren of te wijzigen. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, verkrijgt de wederpartij niet de broncode van de software.
 5. Indien de leverancier van de standaard software het gebruiksrecht hiervan heeft beperkt in/overeenkomstig een gebruiks- of licentieovereenkomst of onderhoud alleen is toegestaan conform de bepalingen van een tussen de leverancier en Muismat gesloten onderhoudsovereenkomst, is de wederpartij ook gebonden aan deze beperkingen. Muismat informeert de wederpartij hierover.

Artikel 16: Domeinnaamregistratie

 1. Op verzoek van de wederpartij kan Muismat - al dan niet middels inschakeling van derden - de registratie/het verkrijgen van domeinnamen (inclusief IP-adres) verzorgen tegen de alsdan geldende tarieven.
 2. De aanvraag, toekenning en het gebruik van een domeinnaam is altijd afhankelijk van, en onderworpen aan, de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de registrerende instantie. Muismat vervult bij de aanvraag alleen een bemiddelende rol en heeft alleen een inspanningsverplichting, zij garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 3. De wederpartij is verplicht te handelen conform de in lid 2 genoemde regels en procedures en de overige voor registratie en gebruik relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, moet de wederpartij er zelf voor zorgen dat hij op de hoogte is van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
 4. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen vergoeding aan Muismat heeft voldaan, spant Muismat zich in de registratie te bewerkstelligen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 5. Tenzij partijen anders overeenkomen, onderzoekt de wederpartij zelf of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart hij Muismat voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten. Muismat wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt. De wederpartij vrijwaart Muismat bovendien voor alle overige aanspraken die verband houden met (het gebruik van) de domeinnaam.
 6. Tenzij partijen anders overeenkomen of de regels/procedures van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd en telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 17: Webservice; serverbeheer, cloud computing

 1. Indien Muismat aan de wederpartij - al dan niet middels inschakeling van derden - diensten verleent op het gebied van webservice - zoals serverbeheer (hosting) en/of cloud computing -, is het de wederpartij ten aanzien van het gebruik van de server/zijn dataverkeer verboden:
  1. zich te gedragen in strijd met de ‘netiquette’;
  2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendom- of overige rechten van derden;
  3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden (al dan niet via banners/reclame van derden op de website) die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving;
  4. zich in welke vorm dan ook bezig te houden met cybercriminaliteit, ‘phishing’ of ‘spear fishing’, ‘spamming’ e.d.;
  5. via de dienstverlening van Muismat aan te sporen tot/zich bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Muismat of andere op het internet aangesloten servers. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen het verwijzen naar/aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  6. zich op een andere wijze schuldig te maken aan een strafbaar feit, waaronder begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de staatsveiligheid, de openbare orde of de goede zeden dan wel beledigend, bedreigend, haatzaaiend of discriminerend van aard is.
 2. De wederpartij vrijwaart Muismat voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de wijze waarop hij gebruik maakt van de door Muismat geleverde webservices.
 3. Wanneer sprake is van (mogelijke) strafbare informatie/feiten, mag Muismat hiervan aangifte doen, daarbij alle relevante informatie over de wederpartij en zijn handelwijze aan de bevoegde instanties verstrekken en alle andere handelingen verrichten die deze instanties van Muismat verlangen in het kader van een onderzoek. Bij (herhaalde) gegronde klachten over de door de wederpartij aangeboden informatie, mag Muismat bovendien de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Muismat informeert de wederpartij tijdig over een voorgenomen ontbinding. Muismat is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij hierdoor lijdt.
 4. Muismat mag het dataverkeer/de hoeveelheid opslagruimte limiteren. Bij overschrijding van een overeengekomen limiet, mag Muismat de hieruit voortvloeiende meerkosten of door hem geleden schade bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Muismat spant zich om er voor te zorgen dat de wederpartij gebruik kan maken van de hosting netwerken die direct/indirect verbonden zijn met het netwerk van Muismat. Muismat kan echter niet garanderen dat deze netwerken 24/7 beschikbaar zijn.
 6. Indien - naar het oordeel van Muismat - een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Muismat/derden of voor het functioneren van de dienstverlening via een netwerk (bijvoorbeeld door overmatig verzenden van gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen), mag Muismat alle maatregelen nemen die zij nodig acht om dit gevaar af te wenden/te voorkomen. Muismat is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij hierdoor lijdt.
 7. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt de overeengekomen webservice verleend voor een periode van 12 maanden en telkens stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

Artikel 18: Klachten

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, types e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Muismat. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken en klachten over ontwikkelde websites/software meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen (garantie)termijn - schriftelijk aan Muismat. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na (op)levering.
 3. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd, controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Muismat. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Klachten over verrichte werkzaamheden/geleverde diensten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door Muismat gestelde (garantie)termijn na (op)levering - schriftelijk aan Muismat. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden/diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht/geleverd.
 5. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 8. De wederpartij stelt Muismat in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Muismat de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 9. Retourzending vindt plaats op een door Muismat te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over websites, software of het resultaat van de verrichte werkzaamheden/verleende diensten, indien de wederpartij na (op)levering (technische) wijzigingen heeft aangebracht aan de website/software of dit resultaat of de website/software/dit resultaat na (op)levering geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

Artikel 19: Garanties

 1. Muismat voert de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en dienstverlening naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Muismat staat gedurende garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en bij de te leveren zaken/diensten baseert Muismat zich op de informatie die de fabrikant, leverancier of provider (over de eigenschappen hiervan) verstrekt. Indien door de fabrikant, leverancier of provider een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Muismat informeert de wederpartij hierover.
 4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 6. Muismat garandeert niet - en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd -, dat de (op)geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken/gebruikt noch dat de zaken/het resultaat van de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten aansluit bij, gekoppeld kan worden met en/of gebruikt kan worden via/kan draaien op het bestaande systeem van de wederpartij, tenzij Muismat dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Muismat - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Muismat. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 20: Aansprakelijkheid

 1. Bij duurovereenkomsten is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag, indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Muismat gesloten verzekering valt.
 2. Indien Muismat aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Muismat gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/diensten/prestatie en/of de verrichte werkzaamheden.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade, zoals het direct staken van het gebruik van de betreffende zaken na constatering van een gebrek of defect.
 4. Muismat is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Buiten de expliciet overeengekomen of door Muismat gegeven garanties, gegarandeerde resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Muismat geen enkele aansprakelijkheid.
 6. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Muismat hiervoor aanspreken.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 8. Bij cloud computing en aanverwante diensten (zoals het uitvoeren van remote back-ups), is Muismat niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van - bijvoorbeeld - het verloren gaan van data van de wederpartij, indien de oorzaak hiervan ligt bij derden zoals providers en andere dienstverleners op het internet. Muismat is uitsluitend verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de remote back-ups en niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in de onderliggende infrastructuur voor het dataverkeer dat door derden wordt beheerd en in stand gehouden.
 9. Muismat is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik van de zaken/website of het resultaat van de werkzaamheden/diensten of gebruik van de zaken/website of dit resultaat in strijd met de door of namens Muismat verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door of namens de wederpartij;
  3. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Muismat verstrekte of voorgeschreven informatie;
  4. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Muismat adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Muismat.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Muismat voor eventuele aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Muismat of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Muismat de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 21: Betaling

 1. Muismat mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Muismat een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Muismat bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Muismat geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:

  a.  15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b.  10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c.  5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d.  1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  e.  0,5% van het meerdere van de hoofdsom. f.  
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Muismat de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Muismat de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Muismat eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 9. Ontvangen betalingen brengt Muismat eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 10. De wederpartij mag de vorderingen van Muismat niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Muismat heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 12. Indien bij een duurovereenkomst volledige betaling uitblijft, stelt Muismat de wederpartij/consument schriftelijk in gebreke en geeft daarbij nog een redelijke termijn om alsnog te betalen. Indien betaling wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt, mag Muismat haar dienstverlening opschorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. Muismat informeert de wederpartij/consument tijdig over een voorgenomen opschorting/ontbinding. Onder opschorting kan onder meer worden verstaan: het blokkeren van de voor de wederpartij/consument geëxploiteerde of ter beschikking gestelde website(s), domeinnamen, mailadressen of servers. Alle schade die Muismat hierdoor lijdt, evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij/consument.

Artikel 22: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Muismat totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verhuren, in gebruik geven, verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij informeert Muismat direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Muismat.
 6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Muismat op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Muismat een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Muismat en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Muismat op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 23: Algemene bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft Muismat de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de geleverde zaken/diensten en (het resultaat van) de verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten van de bij de ontwikkeling van software geleverde databases en broncodes.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is - zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst - uitdrukkelijk en uitsluitend aan Muismat voorbehouden. De wederpartij verkrijgt ten aanzien van genoemde databases en broncodes alleen de (gebruiks)rechten die partijen schriftelijk overeenkomen.
 3. De wederpartij mag de door Muismat geleverde of vervaardigde:
  1. documenten niet gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij mag deze niet vermenigvuldigen, niet aan derden verstrekken noch derden hierin inzage geven;
  2. zaken of onderdelen hiervan niet namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
  3. zonder de voorafgaande toestemming van Muismat.              
 4. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Muismat verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Muismat door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.
 5. Muismat garandeert dat de door haar geleverde documenten, websites en software als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Als blijkt dat er toch sprake is van een inbreuk, vervangt Muismat het geleverde - na overleg met de wederpartij - door documenten/websites/software die geen inbreuk maken/maakt op de betrokken rechten, verwerft zij hiervoor een licentierecht of neemt zij het geleverde terug tegen restitutie van de betaalde vergoeding, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 6. De wederpartij heeft alleen recht op de in het vorige lid vermelde opties, indien hij Muismat op een zodanig tijdstip heeft ingelicht over de (vermeende) aanspraken van derden - met vermelding van alle relevante bijzonderheden -, dat Muismat haar rechten ter zake naar behoren kan verdedigen. Muismat vrijwaart de wederpartij dan tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de geconstateerde inbreuken, mits de wederpartij de behandeling van een eventuele rechtszaak uitsluitend aan Muismat overlaat en hierbij alle noodzakelijke medewerking verleent.
 7. Muismat mag technische maatrege­len nemen ter bescherming van haar rechten.

Artikel 24: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Muismat mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 25: Overmacht

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Muismat, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Muismat wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Muismat, van de door haaringeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Muismat: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Muismat of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Muismat tot aan dat moment nakomen.

Artikel 26: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij een opdracht/bestelling voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Muismat van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Muismat en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Muismat de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 3. De wederpartij vrijwaart Muismat voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. Muismat mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de opdracht/bestelling op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Muismat deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Muismat zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 6. Kosten die voor Muismat voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de opdracht/bestelling na de opschorting niet kan worden hervat, mag Muismat de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 27: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Muismat, maar Muismat behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
  4. Ongeacht de keuze van Muismat, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Muismat.
  5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Muismat er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 22 februari 2018, Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank Midden-Nederland onder nummer 37/2018